1. Informacje ogólne

Podpisanie umowy przedwstępnej jest jednoznaczne z przekazaniem przez autora (autorów) prawa do własności wydawcy. Oznacza to, że bez jego pisemnej zgody danej pracy nie można publikować w całości ani w części w innych wydawnictwach, czasopismach itp., a co za tym idzie – praca nie może być wcześniej ani równocześnie złożona w innym wydawnictwie lub redakcji czasopisma.

Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem pełnej anonimowości. Ani recenzent nie zna nazwiska autora, ani autor nie zna nazwisk recenzentów. W zależności od oceny recenzenta zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu czynności redakcyjnych.
Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek oraz do wprowadzania innych koniecznych zmian wynikających z adiustacji stylistycznej.
Materiały przeznaczone do wydania pracy powinny zawierać dwa egzemplarze wydruków komputerowych oraz dyskietkę względnie CD (CD-RW itp.) z tekstem artykułu, tabelami oraz materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie).


2. Przygotowanie tekstu w technologii komputerowej

Pliki tekstowe należy przygotować w edytorze Word 6.0–XP w formacie DOC lub RTF.
Maszynopis wydawniczy (czyli wydruk pliku tekstowego) na zadrukowanych jednostronnie kartkach formatu A-4z szerszym lewym marginesem (3–4 cm) powinien być napisany z interlinią 1,5 wiersza bądź podwójną. W taki sposób, aby na jednej stronicy tekstu mieściło się maksymalnie 30 wierszy po 60 znaków każdy (można zmniejszyć prawy margines do 1,5–1 cm).
Pisząc należy używać kroju podstawowego czcionek systemowych (najlepiej Times New Roman 12 punktów), rezerwując kursywę do tytułów pozycji zamieszczonych w przypisach i piśmiennictwie oraz symboli literowych w tekście głównym, pismo półtłuste stosować oszczędnie do tytułów podrozdziałów i innych wyróżnień. Unikać kapitalików, podkreśleń itp.
Wprowadzając znaki interpunkcyjne spację trzeba wstawiać po znaku, a nie przed nim.
Do formatowania należy stosować narzędzia edytora, a nie klawisza spacji, gdyż utrudnia to adiustację i łamanie.
Jako myślnik oraz między liczbami oznaczającymi bliskie a dokładnie nie sprecyzowane wartości, np. ramy chronologiczne, należy stosować tzw. półpauzę ( – ), a nie dywiz ( - ) czy pauzę długą ( — ).


3. Przygotowanie tabel i materiału ilustracyjnego

Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku tekstu. Niezależnie od tego, czy zdjęcia zostały umieszczone w tekście, powinny być dostarczone w osobnych plikach.
Ryciny czarno-białe powinno się skanować z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 DPI (optymalna rozdzielczość to 600 DPI) i zapisywać jako pliki line art (czarno-białe) w formacie TIFF.
Wykresy należy wykonywać w kolorze czarnym. Można stosować szare tinty lub tekstury.
Zdjęcia cyfrowe, wykonane w pełnej rozdzielczości, należy zapisywać w formacie TIFF lub JPEG.
W miarę możliwości należy unikać kompresji.


4. Korekta

Na autorze spoczywa odpowiedzialność za korektę merytoryczną pracy, a w szczególności za terminologię i właściwy zapis wzorów, a także informacji zawartych w przypisach bibliograficznych i piśmiennictwie.
Korektę na wydrukach próbnych (na tzw. szczotce) nanosi się za pomocą zgodnych z normą wydawniczą znaków korektorskich niebieskim lub zielonym długopisem i potwierdza podpisem w dolnym rogu strony.

Załączniki:
Pobierz plik (znaki.jpg)znaki.jpg[Znaki korektorskie WG Polskiej Normy N-06001][ ]0 kB
Pobierz plik (umowaaut.pdf)umowaaut.pdf[Umowa wydawnicza][ ]0 kB